Aviso legal

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación refléxanse os seguintes datos: a empresa titular do dominio web é HARPAZUL PRODUCIÓNS S.C. (en adiante a WEB), con domicilio social en Avda. Muíños de Vento 5, 36612 Catoira, Pontevedra, Galicia e con CIF J94062254 . Correo electrónico de contacto: info@harpazul.com.


2. USUARIOS: O acceso e/ou uso deste portal atribúe a condición de usuario, que acepta, dende dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflexadas. O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeneralmente aceptada na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizado de datos. Para lograr este fins, o usuario/cliente acepta que Harpazul obteña datos para efecto da correspondente autenticación dos controis de acceso.


3. CONDICIÓNS DE COMPRA: unha vez realizada a reserva enviaráselle un correo electrónico co resumo da mesma e as condicións de cancelación establecidas. Se precisa facer algún cambio na súa reserva ou solicitar a súa anulación pode poñerse en contacto connosco a través do mail info@harpazul.com e será xestionada no menor tempo posible. O custe de cancelación será o acordado segundo a tarifa que vostede elixa (flexible, perdería o 30% do importe se cancela durante o mes de chegada ou non reembolsable, perdería o 100% do importe se cancela durante o mes anterior). 

En ningún caso, poderán realizar unha reserva na nosa páxina web os menores de 18 anos. Tampouco se permite o seu acceso a Harpazul Apartments se non van acompañados dun maior de idade.

Os tempos de disfrute da reserva serán os acordados no momento de facer a reserva.

Formas de pago aceptadas: MasterCard o Visa4. USO DO PORTAL: Este portal web proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos ou datos (en adiante, os contidos) en Internet pertencentes á WEB, ou aos seus licenciantes, aos que o usuario poida ter acceso. O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade exténdese ao rexistro que fose preciso para acceder a determinados servizos ou contidos. En dito rexistro o usuario será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao usuario pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo. O usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que a WEB ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para


(I) incurrir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e ao orden público; 

(II) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; 

(III) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos daWEB , dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calesqueira outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; 

(IV) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico de outros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.


A WEB resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportacións que vulneren o respeto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuizo, non resultaran adecuados para a súa publicación. En calquera caso, a WEB non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación que se poidan habilitar.


5. PROTECCIÓN DE DATOS: a WEB cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Reglamento de desenrolo da Lei Orgánica e demáis normativa vixente en cada momento, e vela por garantizar un correcto uso e tratamento dos datos personais do usuario. Para iso, xunto a cada formulario de recabo de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar á WEB, fará saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamiento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso. Asi mesmo, a WEB informa que da cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.


6. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: a WEB por sí ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos propios, combinacións de cores, estructura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade da WEB ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, paragrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, a distribución e a comunicación pública, incluida a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sin a autorización da WEB. O usuario comprométese a respetar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da WEB. Poderá visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas da WEB.


7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: a WEB non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuízos de calquera natureza que poideran ocasionar, a título enunciativo: errores ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.


8. MODIFICACIÓNS: a WEB resérvase o dereito de efectuar sin previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.


9. ENLACES: No caso de que en nome do dominio se dispuxesen enlaces ou hipervínculos cara outros sitios de Internet, a WEB non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso a WEB asumirá responsabilidade algunha polos contidos de algún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de ditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.


10. DEREITOS DE EXCLUSIÓN: a WEB resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumplan as presentes Condicións Xerais de Uso.


11.XERALIDADES: a WEB perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as acciones civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.


12.MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: a WEB poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.